Jaarverslag

Stichting “Het Stronck Kemp Fonds is een zuiver vermogensfonds. Uit dien hoofde kan worden volstaan met de publicatie van een verkorte staat van baten en lasten.


In dit overzicht is zichtbaar welk bedrag er besteed is aan de doelstelling en tevens het voorgenomen te besteden bedrag.