Beoordeling aanvraag

Voor u een aanvraag indient is het noodzakelijk om na te gaan of uw organisatie voldoet aan de door ons gestelde criteria en voorwaarden. Voldoet uw stichting of vereniging aan de voorwaarden voor een donatie, dan kunt u uw aanvraag indienen via het aanvraagformulier op deze website.

Na ontvangst van uw aanvraag wordt deze in behandeling genomen door het bestuur van de stichting. Eenmaal per kwartaal komt het bestuur bijeen en beoordeelt de binnengekomen aanvragen. De vergaderdata voor 2024 zijn 14 februari, 17 april, 12 juni, 4 september en 4 december.

Bij de beoordeling wordt onder meer getoetst of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden zoals deze in het donatiebeleid van onze stichting zijn vastgelegd. Besluiten tot het al dan niet toekennen van donaties worden genomen bij meerderheid van stemmen met een minimaal quorum van 5 bestuursleden. Mocht uw aanvraag wellicht nog vragen oproepen dan kan het bestuur besluiten om u uit te nodigen voor een gesprek. Na dit gesprek vindt definitieve besluitvorming plaats. 

De terugkoppeling van het besluit ontvangt u per e-mail van de secretaris van het Fonds.