Voorwoord

Ook in 2021 speelde het coronavirus nog een grote rol in de maatschappelijke bewegingen die zijn weerslag hadden op de activiteiten van onze stichting. Er is eén keer digitaal vergaderd en twee maal konden we fysiek bij elkaar komen. Gelukkig was het mogelijk om door verdeling van taken en een ad hoc-commissie het nieuwe donatiebeleid op de kaart te zetten zodat we hiermee in 2022 aan de slag kunnen. Onze website moest nodig een upgrade ondergaan en heeft in 2021 de aandacht kunnen krijgen waarop we hoopten en deze zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 in gebruik worden genomen.

 

Het is helaas nog niet gelukt om een zevende bestuurslid aan te trekken mede omdat nog niet helemaal duidelijk is hoe de taakinhoud van deze functionaris er uit zal gaan zien. Het bestuur rekent er echter op dat dit in het nieuwe jaar opgelost gaat worden.

 

Financieel is 2021 een heel mooi jaar geweest voor de beleggingen in risicodragende beleggingen. In 2022 kwam daar een correctie op en de oorlog in Oekraïne heeft voor veel nervositeit en onzekerheid gezorgd op de wereldwijde effectenbeurzen. Het Doelvermogen van de stichting, ofwel het vermogen waarop het jaarlijks vast te stellen donatiebedrag wordt gebaseerd, wordt beschermd door buffers die door de mooie resultaten van de afgelopen jaren royaal van omvang zijn. Voor 2022 en naar verwachting ook voor 2023 zal de hoogte van het donatiebudget hierdoor dus niet al te zeer worden beperkt.

 

Ik wil daarom afsluiten met het uitspreken van de hoop en verwachting dat ook in 2022, het 44e boekjaar van onze stichting, “Stichting Het Stronck-Kempfonds” van maatschappelijke betekenis mag zijn voor organisaties die voldoen aan het nieuwe donatiebeleid.

 

Dordrecht, 8 juni 2022

 

Frans Pieters
Voorzitter