Privacybeleid

Het privacybeleid van het Stronck Kemp Fonds is van toepassing op alle persoonsgegevens die het SKF verwerkt van haar subsidieaanvragers of andere geïnteresseerden.

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens van de subsidieaanvragers en andere geïnteresseerden met zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij houden ons daarom aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ons stelt. U kunt uw persoonsgegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, inzien, laten wissen of wijzigen.

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats voor zover subsidieaanvragen/projecten moeten worden beoordeeld en de gegevens daarvan moeten worden bewaard vanwege de wettelijke en statutaire bewaarplicht betrekking hebbend op beheer van de financiën.

Welke gegevens verwerkt het SKF en voor welk doel?

Voor de beoordeling van ingediende verzoeken of aanvragen voor een financiële bijdrage worden de volgende gegevens verwerkt en bewaard:

  • Naam, adres, e-mailadres en functie van degene die de aanvraag heeft gedaan (contactpersoon), alsmede het geslacht (in verband met een correcte aanhef in de adressering aanvrager)
  • Telefoonnummer, indien nadere info is gewenst)
  • Bankrekeningnummer (ten behoeve van de uitbetaling van de subsidie)

Bewaartermijn

Het SKF bewaart de persoonsgegevens maximaal vijf jaar in een ‘archiefbestand’.

Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft het SKF technische en organisatorische maatregelen getroffen.

De verwerking van de persoonsgegevens doet het SKF in eigen beheer.

De ontvangen aanvragen worden in een beschermde omgeving (d.w.z. digitaal met gebruikmaking van een wachtwoord en een firewall ter bescherming van onbevoegd gebruik en op papier door middel van opberging in een afsluitbare ruimte verwerkt en bewaard.

Inzagerecht, verwijdering en vragen

U kunt eventuele vragen of opmerkingen over dit privacybeleid richten aan onze secretaris: secretaris@stronckkempfonds.nl.

Hoe gaat het SKF om met uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor personen die daartoe bevoegd zijn. Uw gegevens worden door het SKF niet gebruikt voor doeleinden waarvoor u geen uitdrukkelijke toestemming verleend hebt en worden niet verstrekt aan derden. U heeft te allen tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens zoals deze bij het SKF zijn vastgelegd. U kunt hiervoor een verzoek indienen via info@stronckkempfonds.nl.