Donatiebeleid

Donaties worden verstrekt voor?

Het donatiebeleid van onze stichting is gebaseerd op de statuten en op basis hiervan worden donaties verstrekt aan doelen die zich bezighouden met:

  1. activiteiten op christelijk en sociaal terrein, waarbij voor de uitleg hiervan het vooral gaat om de feitelijke activiteiten en de statutaire inrichting van de rechtspersoon van een lagere orde is;
  2. bevorderen van en het verlenen van steun aan het Protestants-Christelijke onderwijs.

Beschikbaar bedrag voor donaties?

Jaarlijks wordt er voor donaties een bedrag ter beschikking gesteld. Dit bedrag is afhankelijk van de behaalde rendementen op het belegde vermogen. Voor het jaar 2024 is dit bedrag vastgesteld op 

€ 79.375.

Wie komen er in aanmerking voor een donatie?

De stichting wil donaties doen aan organisaties die voldoen aan de statuten en de uitleg hiervan.

De donaties worden in eerste instantie toegekend op basis van een hiertoe door belanghebbenden ingediende aanvraag. De aanvragende partijen zijn organisaties die zich bezighouden met activiteiten binnen of vanuit de regio waarin onze stichting is gevestigd. De stichting kan zelf ook contact zoeken met mogelijke organisaties om deze te ondersteunen.

Om de grenzen nader te bepalen is in het laatst vastgestelde donatiebeleid bepaald dat het gaat om een gebied binnen een cirkel met een straal van circa 35 kilometer met Dordrecht als middelpunt.

Fonds speciale projecten

Met ingang van 2022 wordt met niet uitgegeven bedragen van het jaarbudget en mogelijke rendementsoverschotten een fonds gevormd voor speciale projecten. Hieruit kunnen projecten die niet vallen binnen de hiervoor vermelde regio, waaronder ook buitenlandse projecten, worden gesteund. Maar ook een speciaal project binnen de regio kan daarvoor in aanmerking komen.

Voor de effectuering hiervan kan worden gebruik gemaakt van de know how van andere (landelijke) organisaties.

Hoe wordt een donatie aangevraagd?

De aanvraag geschiedt door gebruik te maken van het aanvraagformulier op deze site.

Wanneer kan men een uitspraak op de aanvraag verwachten?

Het bestuur van de stichting vergadert tenminste 4 x per jaar. Deze data worden op de website vermeld.

Gestreefd wordt om alle aanvragen die tenminste 14 dagen voor de vergadering binnen zijn gekomen in die vergadering te bespreken. Hierna kan men binnen veertien dagen een bericht verwachten. Dat bericht kan zijn afwijzend, toekennend met vermelding van het bedrag dat wordt toegekend of een verzoek om nadere al dan niet mondeling te verstrekken toelichting.