Voorwoord

Het jaar 2022 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar. Enerzijds het  eerste jaar waar we het gehele jaar bij het beoordelen van de aanvragen het nieuwe donatiebeleid als uitgangspunt hebben genomen. Dit heeft geleid tot een daling van het aantal gehonoreerde aanvragen maar tegelijkertijd tot een verhoging van het gemiddelde toegezegde bedrag. Wel dient vermeld te worden dat er in 2022 geen gebruik is gemaakt van het fonds  Speciale Projecten, zodat hier een uitdaging ligt voor 2023. Anderzijds was het een jaar van financiële onzekerheid op de wereldmarkt mede door de oorlog in Oekraïne, waardoor het totale vermogen van de stichting fors gekrompen is. Mede door goed en voorzichtig beleid van de penningmeester, zijn er al eerder maatregelen genomen om het doelvermogen te beschermen. Daardoor heeft de negatieve financiële markt  geen direct effect heeft gehad op de financiële ruimte voor donaties.

In 2022 is een langverwachte wens in vervulling gegaan: het in de lucht gaan van de nieuwe website. Door verhuizing naar Oost-Brabant zal ik als bestuurslid en dientengevolge als voorzitter aftreden. Met veel genoegen heb ik mij voor het  “Stronck-Kemp Fonds” mogen inzetten.

Hierbij wens ik het bestuur en de nieuwe voorzitter veel wijsheid en Gods zegen toe in de komende jaren.

Dordrecht,  11 april 2023

Frans Pieters
Voorzitter