Stichting Het Stronck Kemp Fonds
Stichting Het Stronck Kemp Fonds
`


Over het Stronck-Kemp Fonds

Giftenbeleid
Het Stronck-Kemp Fonds bekostigt uit de rente van het beheerde kapitaal een aantal stichtingen of verenigingen op het gebied van protestants christelijk onderwijs of en/of christelijk sociaal terrein.

In grote lijnen heeft het bestuur de volgende structuur met betrekking tot de subsidieverstrekking voor ogen:

 • Als op aanvragen voor subsidie positief wordt beslist, wordt er vervolgens vastgesteld of deze eenmalig wordt toegekend of structureel.
  Indien wordt besloten tot een structurele meerjarige subsidieverstrekking, geldt deze zolang het project loopt, doch voor ten hoogste 3 kalenderjaren.
  Na 3 kalenderjaren kan de aanvraag wederom voor verlenging in aanmerking komen.

De subsidieaanvragen die in aanmerking kunnen komen voor subsidiering zijn:

 • aanvragen t.b.v. het protestants christelijk onderwijs;            
 • aanvragen t.b.v. christelijk-sociale arbeid.        
 • Jaarlijks stelt het bestuur een jaarthema vast, waarbinnen subsidieaanvragen kunnen worden opgenomen                 

Globale verdeling van het totale budget dat voor donaties in aanmerking komt:

 • protestants christelijk onderwijs 45%
 • christelijk-sociale arbeid 45%
 • jaarthema 10%

Daarbij gelden de volgende regels:

 • De statuten van het Stronck-Kemp Fonds zijn bepalend voor het al dan niet honoreren van een aanvraag.
 • Een aanvraag dient schriftelijk en gemotiveerd te worden gericht aan:
  Secretariaat Stronck-Kemp Fonds, Postbus 9068, 3301 AB Dordrecht
 • In de bestuursvergadering volgend op de ingediende aanvraag wordt de aanvraag besproken.
 • Wanneer het bestuur van het Stronck-Kemp Fonds een positief oordeel over de aanvraag heeft, kan het bestuur de aanvrager uitnodigen om in een volgende bestuursvergadering de aanvraag nader toe te lichten. Nadat de afvaardiging weer is vertrokken wordt doorgaans in die vergadering een nadere beslissing genomen.
 • De beslissing kan zijn dat de aanvraag wordt afgewezen, dat er een eenmalige toelage wordt verstrekt, dan wel een structurele bijdrage.
 • Elke beslissing op een subsidieaanvraag wordt schriftelijk door de secretaris van het Stronck-Kemp Fonds aan de aanvrager bekend gemaakt.

De eerste artikelen uit de statuten, die relevant zijn voor het giftenbeleid:

Art. 1: De Stichting is genaamd “Stichting Het Stronck-Kemp Fonds, voortgekomen uit “De Vereeniging voor In- en Uitwendige Zending” te Dordrecht, opgericht in 1876.

Art. 2: De stichting heeft ten doel het bevorderen en steunen van arbeid op Christelijk en sociaal terrein alsmede het bevorderen van en het verlenen van steun aan het Protestants-christelijk onderwijs.

Art. 3: De stichting heeft tot grondslag de Bijbel als Gods Woord en Jezus Christus als enige weg tot zaligheid.

Art. 4: Het vermogen der stichting wordt gevormd door haar bezittingen, alsmede opbrengsten daarvan, schenkingen, erfstellingen, legaten en andere toevallige baten. Erfstellingen kunnen slechts aanvaard worden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Art. 5: Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste zeven en maximaal elf leden. De bestuursleden moeten meerderjarig zijn en belijdend lid van een Protestantse gemeente.