Stichting Het Stronck Kemp Fonds
Stichting Het Stronck Kemp Fonds
`

 Uit het voorwoord Jaarverslag 2016

In het jaar 2016 hebben twee belangrijke zaken centraal gestaan:
•  Subsidiebeleid
•  Vermogensbeheer

Subsidiebeleid
Aanvankelijk was het Stronck-Kemp Fonds bedoeld als steunfonds voor het christelijk onderwijs in Dordrecht en omstreken. Langzamerhand kwam er een verschuiving in de hulpvragen, niet meer vanuit het onderwijs maar ook vanuit het christelijk-sociale vrijwilligerswerk.
Na verruiming van de te subsidiëren doelgebieden en de presentatie van het SKF met een eigen website steeg het aantal aanvragen explosief. Het aantal aanvragen in 2016 was 64 en daarvan hebben we er slechts 16 gehonoreerd.
Het grote aantal afwijzingen was aanleiding tot een discussie over het subsidiebeleid. De diverse overwegingen hebben (nog) niet geleid tot een wijziging van het beleid. Een aanscherping van de voorwaarden om een aanvraag in te dienen via de website is wellicht een mogelijkheid om het aantal aanvragen in te dammen. Het dilettantisme van sommige aanvragen en het soms niet al te correct weergeven van de achtergronden van de aanvrager blijft wel een probleem.

Vermogensbeheer
De situatie op de financiële markt,waardoor de opbrengsten van beleggingen en spaargelden sterk terugliepen, was aanleiding tot bezinning op en discussie over het vermogensbeheer.
Op advies van de penningmeester is overleg geweest met een fondsbeheerder, inzake het beheer van ons vermogen.Na dit overleg en uitvoerig intern gesprek is aan de penningmeester volmacht verleend om binnen het kader van het beleggingsstatuut afspraken te maken over het vermogensbeheer op basis van de adviezen en voorstellen van deze firma.
Als bestuur zijn wij ons ervan bewust dat wij het rentmeesterschap over het vermogen van het SKF en het uitvoeren van de doelstelling steeds moeten toetsen aan de uitgangspunten, zoals vermeld in onze statuten.

Dordrecht10 mei 2017

J. van der Hoek, voorzitter
W.F.J. van Tour, secretaris
L. Beider, penningmeester
Mevr. K.J.H.Bax-Naaktgeboren
J.A. Bax
W. Staat

Terug