Stichting Het Stronck Kemp Fonds
Stichting Het Stronck Kemp Fonds
`

 Uit het voorwoord Jaarverslag 2019

Voor de laatste maal mag ik als voorzitter van het Stronck-Kemp Fonds het voorwoord schrijven voor de jaarrekening van het afgelopen jaar.
Conform de afspraken over de beëindiging van het bestuurslidmaatschap bij het bereiken van de leeftijd van 80 jaar treed ik terug als lid van het bestuur en daardoor als voorzitter.
Gedurende 22 jaar heb ik het SKF als voorzitter mogen dienen. Terugkijkend op deze periode constateer ik dat er heel veel is veranderd. 
Toch zijn de uitgangspunten van beleid steeds overeind gebleven: 
*Het financieel ondersteunen van activiteiten in het protestants-christelijk onderwijs en/of op het vlak van christelijk-sociaal werk bepaalt nog steeds het beleid, gebaseerd op de statuten, waarbij het kapitaal geïndexeerd in stand kon worden gehouden.
Vooral dit laatste is de afgelopen jaren, gezien de ontwikkelingen op de financiële markten, steeds complexer geworden. Het in beperkte mate meegaan in risicodragende beleggingen was 22 jaar geleden ondenkbaar en zeker onbespreekbaar. Nu is het min of meer noodzaak om voldoende rendement te kunnen behalen om financiële steunverlening mogelijk te laten blijven.

Door de komst van de SKFwebsite worden de verzoeken voor subsidie steeds veelvuldiger, zowel regionaal, nationaal als internationaal. Dit vergt zorgvuldig en intensief bestuursoverleg om te komen tot een verantwoorde beslissing.
Dankbaar ben ik dat het al die jaren mogelijk was om binnen het bestuur in deze situatie te komen tot unanieme besluitvorming.

In 2019 zijn er 39 aanvragen voor subsidie binnen gekomen en in 10 gevallen kon worden besloten tot een eenmalige financiële bijdrage. Daarnaast is aan 8 organisaties een structurele subsidie verleend, een subsidie die voor een periode van 3 jaar is vastgesteld.

In alle jaren is de basis van het beleid van het SKF steeds geweest het nemen van verantwoordelijkheid en het omzien naar de medemens. Die houding is ons opgedragen in het Evangelie van Jezus Christus: het dienstbaar zijn aan elkaar en om te zien naar onze medemensen, dichtbij en ver weg.

Hierbij wens ik het bestuur voor de toekomst veel wijsheid toe.

J.van der Hoek                                                                                                                               

Terug